Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)

Uitgangspunten:

 

Eindgebruiker geeft Zizo opdracht om bij eindgebruiker schoonmaakwerkzaamheden te verrichten
De locatie voor de schoonmaakwerkzaamheden is de woning van de eindgebruiker
De eindgebruiker vult de gegevens die de basis vormen voor het abonnement, naar eerlijkheid in
Voor communicatie tussen de eindgebruiker en de schoonmaakmedewerker van Zizo, wordt de Zizo app ingezet. Deze app geeft ook inzicht in de planning en biedt de mogelijkheid tot communicatie met de servicedesk van Zizo. De servicedesk is ook telefonisch bereikbaar
Mocht de werkgever een deel van het abonnement betalen, dan dient deze accoord te geven op de aanvraag van de eindgebruiker

Partijen maken onderstaande afspraken:

 

Artikel 1 Tarieven

 

Voor de door Zizo uit te voeren werkzaamheden is eindgebruiker een maandelijkse vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt bepaald op grond van de grootte en indeling van de woning, evenals de frequentie van schoonmaak. De eindgebruiker verstrekt deze gegevens.
Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. De tarieven zijn inclusief materialen en middelen; zie hiervoor artikel 9.

De tarieven zijn gebaseerd op de huidige Schoonmaak-CAO. De tarieven indexeren wij jaarlijks op 1 januari. Uiteraard zullen we eindgebruiker hier minimaal 1 maand van te voren over informeren, gelijk aan de opzegtermijn (zie artikel 3).

De tarieven gelden op werkdagen tussen 6.00 en 21.30 uur.
Voor werkzaamheden op feestdagen en werkzaamheden op andere dan bovengenoemde tijden worden de toeslagen in rekening gebracht conform de CAO.

 

Artikel 2 Werkzaamheden

 

Zizo zorgt dat de werkzaamheden worden verricht als in bijgevoegde bijlage aangegeven. De eindgebruiker zorgt dat de Zizo-medewerker veilig en gezond de werkzaamheden kan verrichten en dat er volgens algemeen aanvaardbare omgangsnormen met elkaar wordt omgegaan.
Zizo is verplicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor de Zizo-medewerkers.; deze worden via een arbocheck (formulier) samen met de eindgebruiker geïnventariseerd.

Zizo is bevoegd de werkzaamheden te laten uitvoeren door eigen personeel of in samenwerking met andere, onder haar leiding en verantwoordelijkheid werkende schoonmaakbedrijven en/of personen. Zizo werkt met goed opgeleide en professionele medewerkers en verloont volgens de Schoonmaak-CAO.

 

Artikel 3 Aanvang, duur en beëindiging

 

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden te rekenen vanaf de aanvangsdatum
van de werkzaamheden. De Overeenkomst wordt stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij
één van de partijen tenminste 1 kalendermaand voor de datum van expiratie de Overeenkomst opzegt. Indien tarieven wijzigen (zie artikel 1), is dat een moment voor de eindgebruiker om het abonnement evt op te zeggen (ook binnen de eerste 6 maanden).
De aanvangsdatum van het abonnement wordt in overleg met de eindgebruiker bepaald.

 

Artikel 4 Facturatie en betalingscondities

 

Betaling van de gefactureerde bedragen vindt plaats via automatische incasso aan het begin van de maand, volgend op de maand waarin werkzaamheden zijn verricht.

 

Artikel 5 Algemene Voorwaarden

 

Op de Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden van
toepassing. Deze zijn vastgesteld door Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
(OSB), versie november 2020 (“de Algemene Voorwaarden”). Link naar Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 6 Exclusiviteit

 

Eindgebruiker laat de uitvoering van de in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden
uitvoeren door medewerkers van Zizo. Eindgebruiker mag het personeel van Zizo niet direct inlenen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dit kan uitsluitend geschieden via Zizo die hiervoor mogelijkheden biedt.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

Het kan voorkomen dat er tijdens de uitvoering van de dienstverlening schade ontstaat. Zizo stelt u schadeloos voor schade aan uw persoonlijke eigendommen (materiële schade) of uw persoon (immateriële schade), indien de schade toerekenbaar is of te wijten is aan opzet of roekeloosheid. Om onnodige discussie te voorkomen, is voorwaarde dat de eindgebruiker een inboedelverzekering heeft afgesloten waarbij is meeverzekerd een ‘alle van buitenkomende onheilen dekking’ (zgn Allrisk dekking). Voor materiële schade geldt een eigen risico van € 200,- per voorval.
De schadevergoeding die voortkomt uit de aansprakelijkheid kan niet meer bedragen dan het bedrag dat onder de dekking valt van de door Zizo afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De schade is beperkt tot de directe materiële zaakbeschadiging en letselschade, niet voor indirecte schade.
Evt schade dient binnen 7 dagen na het schadevoorval gemeld te worden bij Zizo. Een schadeformulier wordt dan verstrekt ter invulling. Een schade dient de eindgebruiker zelf ook te melden bij de eigen inboedelverzekeraar.

 

Artikel 8 Entree Thuismakers

 

De eindgebruiker kan kiezen of hij/zij wel of niet thuis is op het moment van het uitvoeren van de werkzaamheden. De thuismaker kan alleen zichzelf toegang verschaffen doormiddel van een digitaal slot of doormiddel van een sleutel uit een sleutelkastje.

De thuismaker mag geen sleutels van de (eind)klant in bewaring of bezit nemen. Wanneer de thuismaker gebruik maakt van de huissleutel om de woning te betreden wanneer de eindgebruiker niet thuis is, moet deze in een sleutelkastje buiten de woning bewaard worden.
Bij gebruik van een sleutelkastje geldt het volgende:
De code en de sleutel(s) van de eindgebruiker zullen door de Thuismaker:
– alleen worden gebruikt om toegang te verschaffen tot de woning van de eindgebruiker om huishoudelijke werkzaamheden te verrichten
– niet worden voorzien van adresgegevens
– zorgvuldig in bewaring worden genomen
– niet worden gedupliceerd
– onmiddellijk geretourneerd als de eindgebruiker daarom vraagt.

Zizo zal ten aanzien van het gebruik en beheer van de code en de sleutel(s) uiterste zorgvuldigheid betrachten. Bij verlies of diefstal zal de eindgebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Zizo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van verlies of diefstal.

 

Artikel 9 Faciliteiten en materialen

 

De medewerkers van Zizo gebruiken voor de uitvoering van de werkzaamheden uitsluitend
schoonmaakmiddelen uit het assortiment van Zizo. Eindgebruiker stelt voorzieningen als koud en warm water, elektriciteit, emmer, NEN-huishoudtrapje, wifi en een stofzuiger kosteloos ter beschikking. Deze voorzieningen dienen te voldoen aan de toepasselijke Arbowetgeving.

Eindgebruiker draagt zorg voor voldoende voorraad van vuilniszakken en pedaalemmerzakken.

Artikel 10 Overige bepalingen

 

De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst mogen alleen na schriftelijke toestemming van de
andere partij aan een derde worden overgedragen.

Zizo gaat zorgvuldig om met de verstrekte persoonlijke gegevens en zal deze alleen voor intern en eigen gebruik inzetten. Om de dienstverlening te verbeteren heeft Zizo toegang tot het berichtenverkeer in de Zizo-app.

 

Artikel 11 Geschillen

 

Mochten zich onverhoopt klachten voordoen, dan zullen we er alles aan doen, deze zo goed en snel mogelijk op te lossen. Mocht dit niet oplosbaar zijn, dan passen we het Nederlands recht toe op deze overeenkomst.

Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

Meer weten over Zizo? Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.