Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)

Algemene Platformvoorwaarden, januari 2022
For English click here.

 

Artikel 1 – Definities

Afnemer: de Consument die middels gebruik van het Platform één of meerdere Diensten van Zizo afneemt;

App: de mobiele applicatie van Zizo beschikbaar voor Apple iOS en Android;

Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in beroep of bedrijf;

Diensten: de economische activiteiten (anders dan in loondienst) die op het Platform worden omschreven;

Dienstenovereenkomst: de overeenkomst tussen Zizo en Afnemer met betrekking tot het uitvoeren van één of meerdere Diensten;

Dienstenvoorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een (via het Platform) tussen Zizo en Afnemer tot stand gekomen Dienstenovereenkomst;

Gebruiker: Afnemer en/of iedere andere gebruiker van (bepaalde functionaliteiten van) het Platform;

Gebruikersaccount: een persoonsgebonden online account dat iedere Gebruiker middels registratie moet aanmaken voordat gebruik kan worden gemaakt van (bepaalde functionaliteiten van) het Platform;

Platform: de gratis, online platformomgeving, te benaderen via de Website en App, waarin door Zizo (bepaalde) functionaliteiten en diensten beschikbaar worden gesteld aan een Gebruiker;

Platformvoorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Privacyverklaring: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door Zizo, welke voorwaarden zijn te vinden op de Website;

Website: www.zizo.nl en iedere sub-pagina daarvan;

Zizo: de besloten vennootschap Zizo B.V. te Uden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 83500278;

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Platformvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform, via de Website of App. Door gebruik te maken van het Platform verklaart Gebruiker gebonden te zijn aan de Platformvoorwaarden. Eventueel door Gebruiker gehanteerde algemene of bijzondere voorwaarden worden door Zizo nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Als door of via het gebruik van het Platform communicatie tussen Zizo en een Gebruiker plaatsvindt buiten het Platform, bijvoorbeeld via e-mail of per telefoon, zijn de bepalingen uit deze Platformvoorwaarden ook op dit contact van toepassing.

2.3 Als één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Platformvoorwaarden volledig van toepassing.

2.4 Zizo kan, naast deze Platformvoorwaarden, bijzondere voorwaarden van toepassing verklaren op de rechtsverhouding tussen Zizo en een Gebruiker. Indien en voor zover bijzondere voorwaarden van Zizo strijdig zijn met de Platformvoorwaarden prevaleren de bijzondere voorwaarden.

2.5 Zizo kan de Platformvoorwaarden op ieder moment wijzigen. In dat geval geldt steeds de versie die van toepassing is op het moment van inloggen op of het bezoek van het Platform via de Website of App door Gebruiker. Zizo zal Gebruiker ervan op de hoogte stellen indien de Platformvoorwaarden zijn gewijzigd.

2.6 Gebruiker doet afstand van enig recht om de Platformvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te vernietigen wegens dwaling.

 

Artikel 3 – Registratie en toegang Platform

3.1 Om toegang te krijgen tot (bepaalde onderdelen van) het Platform is (mogelijk) registratie vereist, waarbij Gebruiker zich moet registreren op de door Zizo voorgeschreven wijze en een Gebruikersaccount moet aanmaken. Zizo is gerechtigd om een registratie zonder opgave van reden te weigeren en om op ieder moment nadere voorwaarden te stellen aan de registratie en het gebruik van het Platform.

3.2 Gebruiker werkt eraan mee dat Zizo de gegevens en/of documenten die bij registratie worden opgegeven kan controleren. De Gebruiker garandeert dat de gegevens die hij of zij aan Zizo verstrekt juist en volledig zijn. De Gebruiker zal Zizo direct informeren over elke wijziging van deze informatie.

3.3 Het Gebruikersaccount is persoonlijk. Alleen de Gebruiker mag gebruikmaken van diens Gebruikersaccount. Een Gebruiker is niet gerechtigd om zonder de toestemming van Zizo enige rechten in verband met of voortvloeiende uit het gebruik van het Platform over te dragen aan een derde.

3.4 De aan het Gebruikersaccount gekoppelde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord geldt als legimitatie voor alle (rechts)handelingen die in voorkomend geval naar aanleiding van het gebruik van het Platform worden verricht. De via het Platform afgelegde of ontvangen (wils)verklaringen, verrichte handelingen en verstrekte gegevens worden geacht namens de betreffende Gebruiker te worden gedaan.

3.5 Als Gebruiker weet of vermoedt dat de gebruikersnaam en het wachtwoord bekend kan zijn bij een ander moet de Gebruiker het wachtwoord wijzigen en moet de Gebruiker Zizo hiervan meteen op de hoogte stellen.

3.6 Zizo is gerechtigd om op ieder moment, zonder opgave van reden, een Gebruikersaccount te blokkeren en/of een Gebruiker de toegang tot (functionaliteiten van) het Platform (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen en/of een registratie te beëindigen dan wel op te schorten.

 

Artikel 4 – Beveiliging, updates en persoonsgegevens

4.1 Zizo zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het Platform te beveiligen en een veilige online omgeving te creëren en te behouden. Als Gebruiker ermee bekend is dat de beveiliging niet voldoet, zal Gebruiker Zizo hiervan onverwijld telefonisch en schriftelijk (ook per e-mail) op de hoogte stellen. Zo nodig voert Zizo periodieke en/of incidentele updates uit of treft zij aanvullende technische en organisatorische maatregelen. Om gebruik te kunnen blijven maken van (bepaalde functionaliteiten van) het Platform dient een Gebruiker steeds de nieuwste versie van het Platform (na eventuele updates en/of upgrades) te gebruiken.

4.2 Bij het gebruik van het Platform worden persoonsgegevens van de Gebruiker en/of Afnemer verwerkt. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Zizo van toepassing.

 

Artikel 5 – Gebruik Platform

5.1 Zizo brengt aan Gebruiker geen kosten in rekening voor het gebruik van het Platform. Gebruik van het Platform door een Gebruiker mag niet in strijd zijn met de Platformvoorwaarden en is alleen toegestaan op basis van “fair use”. Gebruiker zal te allen tijde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, en geen toegang tot het Platform bieden aan derden zonder de instemming van Zizo.

5.2 Iedere Gebruiker maakt voor eigen rekening en risico gebruik van (bepaalde functionaliteiten van) het Platform dat “as is” door Zizo voor het door Zizo toegestane gebruik aan een Gebruiker beschikbaar wordt gesteld.

5.3 Het bepaalde in artikel 5.1 laat onverlet dat Gebruiker gebruik dient te maken van een deugdelijk antivirusprogramma en antimalware-programma vóór en tijdens gebruikmaking van (functionaliteiten van) het Platform en/of anderszins voldoende beschermende beveiligingsmaatregelen dient te nemen.

5.4 Gebruiker zal geen virussen of andere kwaadaardige programma’s of gegevens op het Platform verspreiden. Het is Gebruiker onder meer niet toegestaan de functionaliteiten en prestaties van (de functionaliteiten van) het Platform te reverse-engineeren, decompileren, hacken, disassembleren, wijzigen, kopiëren, verstoren of uit te schakelen.

5.5 Zizo draagt geen verantwoordelijkheid noch aanvaardt Zizo enige aansprakelijkheid voor onjuist en/of nalatig gebruik van (de functionaliteiten van) het Platform door een Gebruiker.

 

Artikel 6 – Inhoud en intellectuele eigendom

6.1 Zizo spant zich in om betrouwbare en actuele informatie op het Platform te presenteren. Zizo kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de (algemene) informatie op het Platform alsmede die per e-mail, de chatfunctie of telefoon wordt gegeven. Verder aanvaardt Zizo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de inhoud van het Platform, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of Diensten.

6.2 Hyperlinks of andere verwijzingen op het Platform kunnen verwijzen naar informatie of websites van derden. Zizo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die informatie of websites van derden.

6.3 Op (de functionaliteiten van) het Platform en op de inhoud van het Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, vormgeving, afbeeldingen, software, merken, logo’s en enige andere informatie rusten intellectuele eigendomsrechten die Zizo toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van het Platform gebruik te maken. Gebruiker krijgt slechts een beperkt gebruiksrecht om gebruik te kunnen maken van (bepaalde functionaliteiten van) het Platform welk gebruiksrecht op ieder moment door Zizo kan worden beëindigd. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zizo mag Gebruiker de functionaliteiten en/of inhoud van het Platform niet voor andere doeleinden aanwenden, zoals het openbaar maken en/of verspreiden daarvan, al dan niet voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 7 – Totstandkoming en nakoming overeenkomsten

7.1 Gebruiker kan via het Platform offertes aanvragen en/of boekingsverzoeken doen met betrekking tot Diensten. Zizo kan op basis van een offerteaanvraag of boekingsverzoek een aanbod tot het uitvoeren van Diensten doen aan Gebruiker, maar is daartoe niet verplicht.

7.2 Ieder aanbod door Zizo is vrijblijvend, dat wil zeggen dat Zizo een aanbod kan herroepen zolang het aanbod nog niet is aanvaard of onverwijld na de aanvaarding daarvan door Gebruiker.

7.3 Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbod binden Zizo niet.

7.4 Doet Zizo aan Gebruiker een aanbod, dan kan Gebruiker dit aanbod aanvaarden, waardoor – onverminderd het bepaalde in artikel 6.2 van deze voorwaarden – een overeenkomst tot stand komt tussen de Gebruiker en Zizo. Op deze overeenkomst zijn de Dienstenvoorwaarden van Zizo van toepassing.

 

Artikel 8 – Beoordelingen

8.1 Indien en voor zover het mogelijk is beoordelingen met betrekkingen tot de Diensten te plaatsen op of via het Platform, gelden de volgende bepalingen.

8.2 Een beoordeling moet betrekking hebben op een uitgevoerde Dienst, dat wil zeggen dat de beoordeling moet zien op de (kwaliteit van een) uitgevoerde Dienst en bijvoorbeeld niet op de persoon die de Dienst uitvoerde. Een beoordeling mag alleen worden geplaatst als een Dienst daadwerkelijk is afgenomen via en uitgevoerd door Zizo en/of een door Zizo ingeschakelde derde.

8.3 Bij het schrijven van een beoordeling is het gebruik van ongepaste taal, zoals beledigingen, bedreigingen, scheldwoorden, ziektes, racistische uitingen, etc., verboden. Een geuite mening mag niet onnodig grievend zijn. De beoordeling mag geen persoonsgegevens of andere gevoelige gegevens bevatten. Promotie voor of vermelding van andere websites, apps, bedrijven en/of diensten is niet toegestaan. Andere commerciële inhoud van de beoordeling is ook verboden.

8.4 Zizo beoogt dat de beoordelingen op het Platform een eerlijk, transparant en volledig beeld geven van de ervaringen van Afnemers van een Dienst. Zizo mag weigeren om beoordelingen te plaatsen op het Platform en mag op ieder moment reeds geplaatste beoordelingen verwijderen, zonder opgave van reden. In het bijzonder zal Zizo een beoordeling weigeren of verwijderen als een beoordeling in strijd is met de voorgaande bepalingen.

8.5 Een beoordeling kan ook op verzoek van de Gebruiker die de beoordeling plaatste of een derde worden verwijderd.

 

Artikel 9 – Chatfunctie

9.1 Indien en voor zover communicatie mogelijk is tussen Gebruiker en Zizo, bijvoorbeeld doormiddel van een zogenoemde chatfunctie, gelden de volgende bepalingen.

9.2 De chatfunctie is bedoeld als ondersteuning in het contact tussen Gebruiker en Zizo. De chatfunctie mag door Gebruiker voor geen ander doel worden gebruikt. Zizo streeft ernaar de informatie in de chatfunctie zo compleet, toegankelijk en actueel mogelijk te laten zijn. Het kan voorkomen dat de inhoud desondanks onvolledig of onjuist is. Daarom kan Gebruiker geen rechten ontlenen aan de inhoud van de chatfunctie.

9.3 Gebruiker is verantwoordelijk voor alle content die hij via de chatfunctie aan Zizo stuurt. In het bijzonder is Gebruiker ervoor verantwoordelijk dat hij het recht heeft om die content te delen en dat de content niet in strijd is met rechten van derden.

9.4 Het gebruik van ongepaste taal, zoals beledigingen, scheldwoorden, ziektes, racistische uitingen, etc., is verboden. Een geuite mening mag niet onnodig grievend zijn. In de chatfunctie gedeelde content mag geen persoonsgegevens of andere gevoelige gegevens van derden bevatten.

9.5 Zizo behoudt zich het recht om de toegang van Gebruiker tot de chatfunctie op ieder moment op te schorten dan wel te beëindigen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Zizo voor door de Gebruiker geleden schade die voortvloeit en/of samenhangt met het gebruik van het Platform is beperkt zoals bepaald in dit artikel.

10.2 Elke aansprakelijkheid van Zizo is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Zizo en/of haar werknemers. Indien en voor zover rechtens anders geoordeeld zou worden, is de aansprakelijkheid van Zizo, indien en voor zover resterend na de toepassing van de overige aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen in deze Platformvoorwaarden, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering indien en voor zover de aansprakelijkheid door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en de verzekeraar tot uitkering over gaat; of, als de verzekeraar in enig geval niet tot een uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief btw dat door Zizo aan de Afnemer in rekening is gebracht of zal worden gebracht in verband met de Diensten of een onderdeel daarvan als de aansprakelijkheid verband houdt met een onderdeel van de Diensten.

10.3 De aansprakelijkheid van Zizo voor gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten, waaronder voorts worden begrepen gederfde winst, geldelijk verlies en gemiste inkomsten.

10.4 Zizo is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door of het gevolg is van onvolledigheid en/of onjuistheid van de door een Gebruiker verstrekte gegevens en/of gedane mededelingen.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en forum

11.1 Op deze Platformvoorwaarden en het gebruik van het Platform is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis die hieruit voortvloeit geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt of dient te worden uitgevoerd.