Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)

Algemene Dienstenvoorwaarden, februari 2022
For English click here.

 

Artikel 1 – Definities

Afnemer: de Consument die middels gebruik van het Platform één of meerdere Diensten van Zizo afneemt;Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in beroep of bedrijf;

Diensten: de economische activiteiten (anders dan in loondienst) die op het Platform worden omschreven en waaromtrent een Dienstenovereenkomst wordt gesloten, waarna de diensten door Zizo en/of hulppersonen van Zizo worden uitgevoerd;

Dienstenovereenkomst: de overeenkomst tussen Zizo en Afnemer met betrekking tot het uitvoeren van één of meerdere Diensten;

Dienstenvoorwaarden: deze algemene voorwaarden;

ICT-Diensten: Diensten van technische aard met betrekking tot hardware van of software op telefoons, smartphones, PC’s, laptops, tablets, televisies, printers, etc., en clouddiensten, internet of wifi;

Platform: de gratis, online platformomgeving waarin door Zizo (bepaalde) functionaliteiten en diensten beschikbaar worden gesteld aan een Gebruiker;

Platformvoorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform;

Privacyverklaring: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door Zizo, welke voorwaarden zijn te vinden op de Website;

Schoonmaakdiensten: Diensten zoals schoonmaken, wassen, strijken, afwassen, glazen wassen, onderhouden van de tuin of andere Diensten in en om het huis;

Vergoeding: het door Afnemer te betalen geldbedrag voor uit te voeren of uitgevoerde Diensten;

Zizo: de besloten vennootschap Zizo B.V. te Uden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 83500278;

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Dienstenvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering van één of meerdere Diensten (Dienstenovereenkomst) die worden gesloten tussen Zizo en Afnemer. Eventueel door Afnemer gehanteerde algemene of bijzondere voorwaarden worden door Zizo nadrukkelijk van de hand gewezen.2.2 Afnemer mag de Diensten alleen gebruiken voor privédoeleinden en niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.3 Als één of meerdere bepalingen in deze Dienstenvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Dienstenvoorwaarden volledig van toepassing. Verder zal de nietige, vernietigbare of anderszins niet rechtsgeldige bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die qua aard en strekking het meeste aansluit bij de nietige, vernietigbare of anderszins rechtens niet afdingbare bepaling.

2.4 Zizo kan, naast deze Dienstenvoorwaarden, bijzondere en aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren op de rechtsverhouding tussen Zizo en een Afnemer. Ten aanzien van ICT-Diensten en Schoonmaakdiensten gelden er specifieke aanvullende voorwaarden. Indien en voor zover bijzondere of aanvullende voorwaarden van Zizo in strijd zijn met de Dienstenvoorwaarden prevaleert het bepaalde in bijzondere of aanvullende voorwaarden.

2.5 Zizo behoudt zich het recht voor om de Dienstenvoorwaarden op ieder moment te wijzigen en zal Afnemer informeren over enige wijziging(en). Nadat Afnemer over de wijziging(en) is geïnformeerd, zijn de gewijzigde Dienstenvoorwaarden van toepassing op iedere (rechts)verhouding tussen Zizo en Afnemer die ontstaat na het moment van de wijziging.

2.6 Indien en voor zover persoonsgegevens van Afnemer door Zizo worden verwerkt, is de Privacyverklaring van Zizo van toepassing in aanvulling op de Dienstenvoorwaarden.

 

Artikel 3 – Identiteit Zizo

Naam: Zizo B.V. handelend onder de naam/namen: Zizo

Vestigingsadres: Verlengde Velmolen 1, 5406 NT UDEN

E-mailadres: info@zizo.nl of via het contactformulier op www.zizo.nl

Telefoonnummer: 088 – 002 5552

KvK-nummer: 83500278

Btw-identificatienummer: NL862896435B01.

 

Artikel 4 – Nakoming Dienstenovereenkomst

4.1 Zizo zal zich naar beste kunnen inspannen bij de uitvoering van Diensten. Zizo voert de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit, maar kan geen garanties geven met betrekking tot het resultaat.4.2 Afnemer is zich ervan bewust dat Zizo bij de uitvoering van de Diensten gebruik kan maken van eigen personeel en van diensten van derden, zoals zzp’ers, uitzendkrachten en/of andere (hulp)personen.

4.3 Afnemer dient aan Zizo tijdig alle gegevens en informatie te verstrekken die Zizo nodig heeft om Diensten te kunnen uitvoeren, waaronder alle informatie waarvan Afnemer begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of van belang zijn voor de uitvoering van de Diensten. Het gaat onder meer maar niet uitsluitend om gegevens en informatie met betrekking tot de locatie waar Diensten moeten worden uitgevoerd en de (veiligheids)omstandigheden ter plaatste. Een wijziging van deze gegevens en informatie dient onverwijld aan Zizo te worden gemeld.

4.4 Afnemer zal Zizo steeds in staat stellen om Diensten te kunnen uitvoeren. Zo zal Afnemer ervoor zorgen dat Afnemer thuis zal zijn op het moment dat de Diensten worden uitgevoerd.

4.5 Een Dienst kan worden verplaatst tot één werkdag voordat de Dienst zal worden uitgevoerd. Als de Dienst niet kan worden uitgevoerd en de Dienst niet of niet op tijd is verplaatst zal een “no-show”-vergoeding in rekening worden gebracht. De no-show-vergoeding bedraagt 85% van de Vergoeding die voor de Dienst in rekening zou worden gebracht.

4.6 Als Zizo en Afnemer zijn overeengekomen dat de Diensten in gedeelten worden uitgevoerd, kan Zizo de uitvoering van Diensten die tot een opvolgend gedeelte behoren opschorten totdat Afnemer zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de daaraan voorafgaande gedeelten is nagekomen.

4.7 Tenzij expliciet anders is overeengekomen of uit de aard van de Diensten niet anders voortvloeit, worden Diensten uitsluitend uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, niet zijnde nationale feestdagen.

4.8 Diensten zullen steeds op een tussen Afnemer en Zizo overeen te komen locatie worden uitgevoerd. Zizo kan niet garanderen dat Diensten op alle locaties kunnen worden uitgevoerd. Tenzij expliciet anders is overeengekomen worden Diensten uitsluitend uitgevoerd bij Afnemer in, om of aan huis.

4.9 Termijnen voor de uitvoering van Diensten gelden als indicatief. Van fatale termijnen is bij de uitvoering van Diensten geen sprake.

4.10 Een wijziging of aanvulling van de Dienstenovereenkomst dient schriftelijk te worden vastgelegd of bevestigd om tussen Zizo en Afnemer geldend te zijn.

 

Artikel 5 – Vergoeding en gebruik van kortingscodes

5.1 Afnemer betaalt aan Zizo een Vergoeding voor de uit te voeren of uitgevoerde Diensten op basis van een vast of variabel (uur)tarief, zoals vastgelegd in de Dienstenovereenkomst, en eventueel voor het gebruik van hulpmiddelen die ten behoeve van Afnemer worden ingezet bij de uitvoering van Diensten. Aan aanvullende verzoeken of opdrachten van Afnemer kan mogelijk niet tegen hetzelfde tarief worden voldaan. Tijdsinschattingen of ramingen die aan een Vergoeding ten grondslag liggen zijn slechts ter indicatie, dat wil zeggen dat aan zulke inschattingen geen rechten kunnen worden ontleend.5.2 Zizo heeft het recht de Vergoeding te verhogen als een wijziging in de aard, duur of omvang van de Diensten daartoe aanleiding geven, of wanneer bedrijfseconomische of marktomstandigheden daartoe aanleiding geven. Als Zizo de Vergoeding verhoogt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Dienstenovereenkomst, heeft Afnemer het recht de Dienstenovereenkomst te ontbinden. Als Afnemer gebruik maakt van dit recht, is Zizo geen vergoeding (van welke aard dan ook) verschuldigd.

5.3 Eventuele kortingen, acties en/of promoties zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden. Afnemer kan uitsluitend een beroep doen op kortingen, acties en/of promoties als deze zijn overeengekomen tussen Afnemer en Zizo of tussen een derde en Zizo ten behoeve van Afnemer. Toepassing van ten behoeve van Afnemer door Zizo en één (of meerdere) derde(n) overeengekomen kortingen, acties en/of promoties, doet niets af aan de betalingsverplichting van Afnemer. Afnemer blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de gehele Vergoeding. Een overeenkomst met een (of meerdere) derde(n) in voornoemde zin betekent slechts dat de bedoelde derde(n) zich voor (een gedeelte van) de Vergoeding hoofdelijk aansprakelijk stelt naast Afnemer, tenzij Zizo en Afnemer of Zizo en de derde(n) anders overeenkomen.

5.4 Een beroep op kortingen, acties en/of promoties dient Afnemer kenbaar te maken voordat een Dienstenovereenkomst tot stand komt; aan een beroep nadien is Zizo niet gebonden. De toepassing van kortingen, acties en/of promoties kan door Zizo op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken.

5.5 Alle uit hoofde van de Dienstenovereenkomst te betalen bedragen zijn inclusief btw en eventuele andere van toepassing zijnde belastingen of rechten, die in aanvulling op de bedoelde vergoeding betaald moeten worden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

Artikel 6 – Betaling en annulering

6.1 Facturen worden betaald middels automatische incasso ofwel op een nader door Zizo te bepalen betaalwijze en -frequentie. Als gebruik wordt gemaakt van automatische incasso zal Zizo het verschuldigde factuurbedrag per periode van 4 weken bij Afnemer incasseren op of omstreeks dezelfde dag. Bij gebruikmaking van een andere betaalwijze dan automatische incasso, dienen facturen in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan middels overeen gekomen betaalwijze.

6.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Zizo gerechtigd een vertragingsrente van 2% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, onverminderd de overige aan Zizo toekomende rechten.

6.3 Afnemer dient Zizo binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk te informeren over elk geschil of bezwaar betreffende het factuurbedrag. Als deze termijn niet in acht wordt genomen, wordt een geschil of bezwaar niet erkend. Het maken van bezwaar tegen (de hoogte) van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.4 Als Afnemer in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van diens verplichtingen, dan heeft Zizo het recht om de vooraf aan Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan afnemer in rekening te brengen.

6.5 Bij te late betaling kan Zizo de verlening van Diensten opschorten. Opschorting ontheft Afnemer niet van diens verplichtingen uit de Dienstenovereenkomst.

6.6 Bij niet-betaling vanwege liquiditeitsproblemen bij de Afnemer, kan Zizo de voortzetting van de Dienst afhankelijk maken van onmiddellijke betaling voor de reeds verleende Diensten (ongeacht of deze al dan niet zijn gefactureerd) en/of voor nog te verlenen Diensten.

 

Artikel 7 – Reclame en herroepingsrecht

7.1 Afnemer dient onverwijld nadat de Diensten zijn uitgevoerd te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.7.2 Afnemer heeft gedurende veertien (14) dagen nadat de Dienstenovereenkomst is gesloten het recht om de Dienstenovereenkomst zonder opgave van reden te ontbinden (herroepingsrecht). Afnemer kan dit recht uitoefenen door het doen van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Zizo, of middels een daartoe bestemd modelformulier, welk formulier is te vinden in Bijlage 1 van deze Dienstenvoorwaarden.

7.3 In afwijking van het voorgaande artikellid, heeft Afnemer geen recht van ontbinding (herroepingsrecht) als de nakoming van de Dienstenovereenkomst is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming en/of op verzoek van Afnemer.

7.4 Als Afnemer de Dienstenovereenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt en voor zover het in artikel 7.3 bepaalde niet van toepassing is, is Afnemer aan Zizo een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de Dienstenovereenkomst dat door Zizo is nagekomen op het moment van de ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Dienstenovereenkomst. Het evenredige bedrag dat Afnemer aan Zizo moet betalen wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Dienstenovereenkomst.

 

Artikel 8 – Klachtenregeling

8.1 Als daar aanleiding voor is dan kan een Afnemer te allen tijde een klacht indienen bij Zizo. Een klacht kan worden ingediend via het contactformulier op de Website of per e-mail. Op eventuele klachten wordt door Zizo zo snel mogelijk gereageerd en alles wordt in het werk gesteld om een bevredigende oplossing te vinden. Bij Zizo ingediende klachten worden beantwoord binnen veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Zizo binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.8.2 Klachten over de overeengekomen en/of uitgevoerde Diensten dienen door Afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Zizo worden gemeld. In ieder geval dient een klacht binnen 72 uur, nadat de gebeurtenis die tot de klacht leidde zich voordoet of Afnemer deze gebeurtenis ontdekte dan wel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, te worden gemeld.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Zizo voor door Afnemer geleden schade die voortvloeit en/of samenhangt met de uitvoering van Diensten is beperkt zoals bepaald in dit artikel. Afnemer begrijpt dat de Vergoeding is gebaseerd op de door Afnemer verstrekte informatie omtrent de feiten en omstandigheden waarin de Diensten worden verricht.9.2 Elke aansprakelijkheid van Zizo is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Zizo en/of van haar werknemers en/of door Zizo ingeschakelde (hulp)personen. Indien en voor zover rechtens anders geoordeeld zou worden, is de aansprakelijkheid van Zizo, als en voor zover resterend na de toepassing van de aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen in deze Dienstenvoorwaarden, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering indien en voor zover de aansprakelijkheid door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en de verzekeraar tot uitkering over gaat; of, als de verzekeraar in enig geval niet tot een uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag dat door Zizo aan Afnemer in rekening is gebracht of zal worden gebracht in verband met de Diensten of een onderdeel daarvan als de aansprakelijkheid verband houdt met een onderdeel van de Diensten.

9.3 Afnemer dient Zizo in kennis te stellen van elke mogelijke aansprakelijkheid in verband met de Diensten of de Dienstenovereenkomst. Dat dient schriftelijk, voldoende gedetailleerd en binnen zestig (60) dagen nadat de oorzaak van deze mogelijke aansprakelijkheid door Afnemer is geconstateerd of naar redelijkheid geconstateerd had kunnen worden, met dien verstande dat als Afnemer de kennisgeving niet binnen zes (6) maanden nadat de oorzaak van de mogelijke aansprakelijkheid is ontstaan, Zizo niet verplicht is om welke vergoeding dan ook met betrekking tot deze mogelijke aansprakelijkheid te voldoen.

9.4 De aansprakelijkheid van Zizo voor gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten, waaronder voorts worden begrepen gederfde winst, geldelijk verlies en gemiste inkomsten.

 

Artikel 10 – Vrijwaring

10.1 Afnemer zal Zizo en eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen op eerste verzoek vrijwaren en schadeloos ststellen voor eventuele aanspraken van derden, die in het kader van de uitvoering van de Dienstenovereenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan Afnemer toerekenbaar is.10.2 Afnemer zal Zizo op eerste verzoek vrijwaren en schadeloos stellen voor de schade die hulppersonen lijden in verband met de uitvoering van de Dienstenovereenkomst en waarvan de oorzaak aan Afnemer toerekenbaar is.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Zizo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer als Zizo daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en ook niet op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Zizo komt.11.2 Onverminderd het bepaalde in de wet worden onder overmacht wordt in deze Dienstenvoorwaarden in ieder geval verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Zizo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zizo niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder maar niet beperkt tot de volgende situaties: een situatie die zich aan de invloed van een der partijen onttrekt zoals ziekte, tekort aan personeel, brand, (natuur)ramp, opstand en burgerlijke oproer, een terroristische daad, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen naar aanleiding van epidemieën/pandemieën, tekort aan vervoer, algemeen tekort aan materialen of personeelsleden, stakingen of andere arbeidsgeschillen en defecten of vertragingen in leveringen door onderaannemers die veroorzaakt worden door omstandigheden zoals vermeld in dit artikel.

11.3 Zizo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Dienstenovereenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Dienstenovereenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor reeds (gedeeltelijk) uitgevoerde Diensten en waaraan zelfstandige waarde toekomt, is Zizo gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte van de Diensten apart te factureren aan Afnemer.

11.4 De partij die zich op een situatie van overmacht wil beroepen, dient de andere partij onverwijld daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 12 – Beëindiging, wijziging Dienstenovereenkomst

12.1 Dienstenovereenkomsten met betrekking tot Diensten die op incidentele basis worden uitgevoerd, eindigen nadat de incidentele Dienst is uitgevoerd. Een Dienstenovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet door Afnemer of Zizo eenzijdig worden opgezegd, behoudens de overige bepalingen in de Dienstenvoorwaarden. Een Dienstenovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door Afnemer of Zizo eenzijdig worden opgezegd, nadat eerst tenminste een periode van drie (3) maanden is verstreken, met inachtneming met een opzegtermijn van één (1) maand, onverminderd het herroepingsrecht van Afnemer.

12.2 Een dienstenovereenkomst kan door Afnemer en Zizo worden ontbonden, indien één van de partijen in verzuim is en, voor zover dat op basis van de wet noodzakelijk is, aan die partij een redelijke termijn voor herstel van het verzuim is gegeven.

12.3 Een wijziging of aanvulling van de Dienstenovereenkomst dient schriftelijk te worden vastgelegd of bevestigd om tussen Zizo en Afnemer geldend te zijn.

12.4 Afnemer doet afstand van enig recht om de Dienstenovereenkomst geheel of gedeeltelijk wegens dwaling te vernietigen.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op deze Dienstenvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis die hieruit voortvloeit geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt of dient te worden uitgevoerd.

 

Artikel 14 – Aanvullende voorwaarden: Schoonmaakdiensten

14.1 Zizo is vrij in de keuze van hulpmiddelen en producten die worden gebruikt bij de uitvoering van Schoonmaakdiensten. Afnemer zorgt ervoor dat er voldoende warm en koud water, waterdruk, elektriciteit (kosteloos) beschikbaar is voor het uitvoeren van de Schoonmaakdiensten.15.2 Als Zizo bij de uitvoering van de Schoonmaakdiensten gebruikmaakt van hulpmiddelen of (schoonmaak)producten die eigendom zijn van of beschikbaar worden gesteld door Afnemer, vrijwaart Afnemer Zizo voor enige schade aan deze hulpmiddelen of aan andere zaken die optreedt bij normaal gebruik van deze hulpmiddelen en (schoonmaak)producten.

14.2 Afnemer verstrekt aan Zizo alle informatie die noodzakelijk of van belang is voor een volledige en juiste uitvoering van de Schoonmaakdiensten, in het bijzonder wanneer het gaat om informatie over kwetsbare zaken of oppervlakken, specifieke schoonmaak-/behandelwijzen, voorgeschiedenis met betrekking tot schoonmaak of reiniging en dergelijke.

14.3 Als tijdens de uitvoering van de Schoonmaakdiensten blijkt dat bepaalde ruimten, andere plekken of oppervlakten (of delen daarvan) niet bereikbaar zijn zonder extra hulpmiddelen, dan is Zizo niet gehouden om de Schoonmaakdiensten in of op voornoemde plekken uit te voeren. De kosten van die extra hulpmiddelen en de wachttijd komen voor rekening van Afnemer, tenzij hier vooraf andere afspraken over zijn gemaakt.

14.5 Bij gebruik van een hoogwerker, steiger of ladder, in combinatie met Schoonmaakdiensten, is Zizo niet aansprakelijk voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten en dergelijke, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid.

 

Klik hier voor bijlage 1: Modelformulier voor herroeping.

Meer weten over Zizo? Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.